ÁSZF

Általános szerződési feltételek, üzleti szabályzat, és jogi nyilatkozat

Jelen üzletszabályzat az Funnycar Tréning Kft. által értékesített élményajándék utalványok (továbbiakban: élményajándék utalvány) felhasználásának legfontosabb szabályait határozza meg, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

A megrendelésekkel és az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a megjelölt kormányrendelet és az egyéb, hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

1. A szolgáltató adatai

Cégnév: Funnycar Tréning Kft

Viola Albert ügyvezető

Székhely: 2131 Göd, jósika u. 14

Adószám: 22938587-2-13

Számlaszám: K&H 10403253-50526574-67821006

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55315/2012.

Cégjegyzékszám: 13-09-140386

Nyilvántartásba vételi szám: 1244/2012/B

Telefonszám: +36 30 246 6115

web: www.funnycar.hu

email: info@funnycar.hu

A funnycar.hu weboldal tárhely szolgáltatója: SalesNet Média Kft. (1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6.)

2. Megrendelés:

2.1 Online megrendeléssel

A megrendelő a funnycar.hu weboldal kapcsolat menüpontja alatt található üzenetküldő ablakának segítségével, vagy az info@funnycar.hu email cím használatával írásban adhatja le megrendelését, a rendeléshez szükséges adatok megadásával. A megrendeléssel a vevő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

2.2 Telefonos megrendeléssel

Ajándék utalvány megrendelését telefonon is leadhatja, mely során a megrendelő a szükséges adatokat a Funnycar Tréning Kft. rendelkezésére bocsátja a megrendelés teljesítéséhez. A Funnycar Tréning Kft. munkatársa telefonos rendelés esetén szóban tájékoztatja vevőt az Általános Szerződési Feltételek lényeges elemeiről.

A megrendeléssel a vevő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

3. Az utalványok fizetése, átvétele:

Utánvétellel:

Utánvétes rendelés esetén a megrendelő által megadott címre a Magyar Posta kézbesíti a terméket, a vételárat a posta segítségével tudja kiegyenlíteni.

Amennyiben a posta a vevőnek nem tudja kézbesíteni a csomagot a vevő távolléte miatt, a vevőnek kell gondoskodnia annak átvételéről a postával egyeztetve. Ellenkező esetben, vagy ha hibás cím megadása miatt a kézbesítés sikertelen, Funnycar Tréning Kft. nem kötelezhető a csomag térítés nélküli újbóli postázására.

Banki átutalással:

A megrendelt termék árát, és a postaköltséget a vásárló a megrendeléstől számított 5 naptári napon belül átutalással fizetheti ki a Funnycar Tréning Kft számára. Számlaszám: K&H 10403253-50526574-67821006.

Díszdobozos pendrive formátumú ajándékutalvány rendelése esetén termék postázása a megrendelés teljes összegének megérkezése után történik, a postázás 1-3 napot vesz igénybe. Az ajándékutalványt a Magyar Posta az Ön által megadott címre szállítja ki.

Online "PDF" formátumú utalvány esetén az átutalás beérkezése után a megrendelő az általa megadott e-mail címre, PDF formátumban kapja meg az utalványt, az utalvány kinyomtatásának költségei a vásárlót terhelik.

4. Vételár, és egyéb fizetési kötelezettségek

Az egyes termékek vételára a funnycar.hu weboldal vonatkozó aloldalain feltüntetett vételár, amely bruttó vételár, és forintban értendő. A bruttó vételáron felül bizonyos esetben a szállítás költségei is a vevőt terhelik az alábbi, 5. pontban foglaltak szerint.

5. Szállítási költségek

Amennyiben megrendelésekor postai kézbesítést választott, úgy ennek költségei a vásárlót terhelik, melynek részleteiről a megrendeléskor, előzetesen levélben tájékoztatjuk ügyfelünket.

6. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Egyéb költségek a Fogyasztót nem terhelik.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az alábbi esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Ha a választott szolgáltatást igénybe venni kívánó személy nem felel meg az élmény igénybevételéhez szükséges, és az élmény leírásában feltüntetett feltételeknek, ez nem alapozza meg a vásárló elállási jogát, és a Funnycar Tréning Kft. nem tartozik kártalanítással a szolgáltaltást igénybe venni kívánó személynek.

Ebben az esetben javasoljuk az ajándékutalvány egyéb lehetőségei közül választani, amely feltételeinek megfelel.

7. Szavatosság

Ha a megrendelt ajándékutalvány a szállítás során megsérült, illetve pendrive formátumú utalvány esetén a lejátszás (több, a rendszerleírásoknak megfelelő) számítógépen sem sikerül akkor azt a Funnycar Tréning Kft. díjmentesen kicseréli.

Külső sérülés esetén a csere feltétele postai jegyzőkönyv és a vásárlást igazoló számla.

Amennyiben a vevő nem kíván a 7. pontban részletezett okokból a csere lehetőségével élni, a vételárat visszatérítjük a vevőnek.

8. Beváltás

Az élményajándék utalványok a vásárlástól számított egy éven belül használhatóak fel, a beválthatóság dátuma a pendrive formátumú ajándékutalványoknál a díszdoboz fedelének belső oldalán, az eladáskor kerül feltüntetésre. A címke hiánya, vagy megrongálódása esetén, továbbá ha vásárlást bizonyító számla sem áll az utalvány beváltójának rendelkezésére, mely által az utalvány beválthatósága megállapítható lenne, ügyfélszolgálatunk a vevő neve alapján kikeresi a beválthatóság dátumát, ennek hiányában ügyvezetői döntés hatáskörben határozza meg a beválthatóság dátumát.

Online, "PDF" formátumú utalványok esetén az utalvány jobb oldalán kerül feltüntetésre a beválthatóság dátuma.

Amennyiben az utalvány a beválthatósági időn belül nem kerül felhasználásra, lehetőség van a beválthatóság meghosszabítására 6 hónappal, az utalvány beválthatóságának meghosszabbítása díja az élményajándék utalvány vásárlási árának 50%.

Az élményajándék utalványok egyedi regisztrációs kóddal rendelkeznek, melyet a beváltáshoz szükséges regisztrációnál, és időpont egyeztetésnél az ügyfélszolgálat részére kell megadni.

Egy utalvány csak egyszer használható fel.

9. Adatvédelem

A Funnycar Tréning Kft. ügyfelei adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve az élmény megvalósításához bevont alvállalkozóinkat. Ez esetben az alvállalkozók az így átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. GDPR-nak megfelelő adatvédelmi tájékoztatónkban részletesen olvashat adatkezelésünk részleteiről itt.

10. Quad túra részvételi szabályzat

A quad túrán való részvételnek a feltétele az alábbi szövegű nyilatkozat aláírása:

A Funnycar Tréning Kft. tulajdonát képező, és rendelkezésemre bocsátott quad járművet mely értéke 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió ötszázezer forint, saját felelősségemre használom. Használat után a járművet sértetlen állapotban haladéktalanul visszaszolgáltatom a társaság képviselője részére.

Kijelentem, hogy a tulajdonos által ismertetett, és a quad járműre vonatkozó megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó információkat, szabályokat megértettem. Tudomásul veszem, hogy a quad jármű használatának veszélyei lehetnek, és ezen veszélyek ismeretében, saját felelősségemre használom azt. Kijelentem, hogy fizikai és szellemi képességeim lehetővé teszik, hogy a társaság által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használjam a járművet.

Magamban, vagy harmadik félben okozott sérülés vagy egyéb kár esetén – ha a sérülés és/vagy kár oka a fentiektől eltérő, vagy egyéb olyan használat, amely egyértelműen az én hibám, illetve nem megfelelő fizikai és/vagy szellemi állapotom következménye – a tulajdonos társaság nem vonható felelősségre. Az ilyen sérülés és/vagy kár okozásáért a teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítési felelősséget vállalom. Kijelentem, hogy alkohol, drog, vagy a jármű biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer hatása alatt nem állok.

A rendelkezésemre bocsátott felszerelésnek a nem megfelelő állapotából, meghibásodásából eredő sérülésért és/vagy kárért a felelősség olyan mértékben terheli a tulajdonost, amilyen mértékben az okozott sérülés/kár keletkezésében szerepet játszott.

Kijelentem, hogy gépjármű vezetői engedéllyel rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy 18 éves életkor alatt kizárólag gépjárművezetői engedéllyel rendelkező személy jogosult vezetni a quad járművet, törvényes képviselője hozzájárulásával. 16 éves kor alatt a quad jármű vezetése nem engedélyezett. Tudomásul veszem, hogy utasként 16 éven aluli személyt akkor szállíthatok, amennyiben magassága meghaladja a 140 cm-t.

Balesetvédelmi és vezetési szabályok:

Kanyarodásnál mindig a kanyarodás irányába kell dőlni. A súlypontot mindig a quad legmagasabb ponton levő kereke felé kell helyezni.

A gázt folyamatosan kell nyomni, nem "pumpálni´.

Csoportos túra esetén legalább 10 méter követési távolságot kell tartani, lassú haladásnál is.Beláthatatlan kanyarokat és bukkanókat csak nagyon lassan szabad megközelíteni.

A területen más járművek is közlekedhetnek, ezért beláthatatlan útszakaszon ezek szembejövetelére számítani kell. (pl.: motor, ló, quad, autó, bicikli, stb.,)

Emelkedőkön és lejtőkön csak akkor lehet átmenni, ha az előtte haladó jármű átkelt az akadályon, és biztonságos távolságba került.

Az emelkedők tetejére érve meg kell állni és megbizonyosodni, hogy szabad az út lefelé. Csak a túravezető nyomvonalán történő haladás engedélyezett, erről letérni balesetveszélyes és tilos!

A túravezető által meghatározott haladási sorrendet megbontani és menet közben előzni balesetveszélyes és tilos!A Funnycar Tréning Kft áltlal szervezett quad túrán való részvétel jelen részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

11. Egyebek

A Funnycar Tréning Kft. oldalain megjelenő adatokat és információkat igyekszünk a lehető legnagyobb gondossággal összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges szerkesztési, partneri adatszolgáltatás vagy más miatt téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek oldalainkra.

Mivel a lapon elérhető információk tájékoztatásul szolgálnak, a Funnycar Tréning Kft. nem vállal felelősséget az oldalain megjelenő olyan adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok a felhasználó által szándékozott célra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos teljes kockázat a felhasználót terheli.

Ennek megfelelően a Funnycar Tréning Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen a felhasználónál keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A lapokon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, fotók, ábrák, grafikonok és grafikák, művészeti alkotások, illetve a lapok kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Mivel lapjaink kialakítása, illetve elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le, kivéve azt az esetet, ha erre lapunkon bármely felhasználó kifejezetten engedélyt kap.

A lapon, vagy egyes linkeken megtalálható termékek elnevezése a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult. Lapunkon az egyes termékek védelmére az azok elnevezése mellett látható © utal

A Funnycar Tréning Kft. fenntartja magának a jogot a jelen üzletszabályzat megváltoztatására. A változtatás hatálybalépésnek időpontja a megváltozott szöveg weboldalon történő elhelyezését követő munkanap. A megvásárolt élmény ajándékutalványokra és azok felhasználására a vásárlásuk időpontjában hatályos üzletszabályzat rendelkezései irányadók.

A Funnycar Tréning Kft. kizár minden felelősséget a szolgáltatások igénybe vétele során bekövetkező bárminemű sérülés, betegség, károkozás kapcsán.

A Funnycar Tréning Kft által kibocsátott élményajándék utalvány megvásárlója, tulajdonosa, jogosultja elfogadja jelen dokumentumban, ASZF-ben szereplő feltételeket és mentesíti Funnycar Tréning Kft-t bárminemű felelősség alól, mely a szolgáltatások igénybe vétele során esetlegesen bekövetkező kárból, sérülésből fakadhatnak.

Amennyiben az ÁSZF bármely pontja a jövőben érvényét veszti, így az adott szakasztól függetlenül, a dokumetum többi része még érvényben marad. A Felek jelen ÁSZF-el kapcsolatos bármely jogvitára kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét. Az ÁSZF módosítása lehetséges.

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.